Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

A „Doktor House” sorozatdramaturgiája – szakdolgozat

A

A szak­dol­go­zat meg­írá­sa a dip­lo­ma­mun­ka mel­lett a másik nagy vég­zős kihí­vás. A válasz­tott témám: a Dok­tor Hou­se soro­zat­dra­ma­tur­gi­á­ja. Nagy ked­ven­cem a karak­ter és a köré szőtt 176 részes mese, ezért izgal­mas kihí­vás­nak tűnik fel­dol­goz­ni, hogy az alko­tók milyen esz­kö­zö­ket hasz­nál­nak 8 éva­don keresz­tül a nézői figye­lem fenn­tar­tá­sá­ra.

A kész dol­go­za­tot miu­tán siker­rel meg­véd­tem a záró­vizs­gán, pub­li­kál­ni sze­ret­ném ezen az olda­lon.

A szakdolgozat vázlata

 • Beve­ze­tés
 • Értel­me­ző fogal­mak
  • A tele­ví­zi­ós soro­zat fogal­ma
  • A Dok­tor Hou­se elhe­lye­zé­se a tele­ví­zi­ós soro­za­tok között (medi­cal dra­ma fogal­ma); az ilyen típu­sú moz­gó­ké­pes alko­tá­sok fogad­ta­tá­sa a modern orvos­tu­do­mány tár­sa­dal­mi meg­íté­lé­sé­nek tük­ré­ben
  • A soro­zat alap­ve­tő motí­vu­ma, szer­ke­ze­te. Iro­dal­mi, fil­mes kap­cso­ló­dá­sok, refe­ren­ci­ák
  • Hou­se sze­mé­lyi­ség­je­gye­i­nek bemu­ta­tá­sa
 • Vál­to­zá­sok vizs­gá­la­ta a soro­zat­ban
  • Hely­szín
  • Az idő folya­ma­tos­sá­gá­nak ábrá­zo­lá­sa
  • Vizu­a­li­tás és hang
  • Hou­se viszo­nya a bete­gek­hez és a világ­hoz
  • A csa­pat viszo­nya Hou­se-hoz.
  • Hou­se és Wil­son viszo­nya
  • Hou­se viszo­nya önma­gá­hoz (a beteg­sé­gé­hez és a füg­gő­sé­gé­hez)
 • Vál­to­zat­lan­sá­gok – melyek állan­dó pró­bá­nak van­nak kité­ve a drá­mai vál­to­zá­sok által
 • A befo­ga­dók viszo­nya a soro­zat­hoz
 • Továb­bi esz­kö­zök a nézői kötő­dés meg­tar­tá­sá­ra
 • Befe­je­zés, meg­ál­la­pí­tá­sok
Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Minden cikk

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás