Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Editor’s Cut – vágók mesélnek a filmjeikről

E

Az Editor’s Cut film­klub a Met­ro­po­li­tan Egye­te­men 2017-ben futott elő­adás­so­ro­zat volt. Min­den alka­lom­mal egy-egy magyar játék- vagy doku­men­tum­film került leve­tí­tés­re, majd ezt köve­tő­en az alko­tás vágó­já­val beszél­ge­tett az egye­tem szak­ve­ze­tő­je: Mik­lós Mari. A beszél­ge­té­sek­ről fel­vé­te­lek is készül­tek, ezek­ből válo­ga­tok ebben a cikk­ben. Az összes elő­adás anya­ga itt érhe­tő el:

Az Editor's Cut szellemiségében folytatta a három évadon át megrendezett Fényíró Filmklubot, melyen összesen 58 magyar filmet láthatott a közönség, és részt vehetett a filmek rendezőivel vagy operatőreivel folytatott beszélgetésen. Egy későbbi cikkben hosszabban írok róla.

Az aláb­bi beszél­ge­té­sek előtt érde­mes meg­néz­ni a fil­me­ket, melye­ket a közön­ség is akkor lát­ha­tott, hiszen sok uta­lás lesz az azok­ban látot­tak­ra. A művek beszer­zé­sét viszont az olva­só­ra bízom.

Válogatás

Kovács Zoltán

Kovács Zoli a vágás taná­rom volt az egye­te­men. Könnyed, laza elő­adás­mód­ja, gya­kor­la­ti­as órái iga­zán élve­ze­te­sek vol­tak. Az aláb­bi Editor’s Cut beszél­ge­tés­re várat­la­nul meg­be­te­ged­ve érke­zett (elment a hang­ja), ezért a beszél­ge­tést érde­mes csend­ben végig­hall­gat­ni, ugyan­is a témák melye­ket érint, érde­kes szem­szög­ből lát­tat­ják a vágói atti­tűd ismér­ve­it. Témák: Iste­ni műszak, A Visz­kis stb.

Hargittai László (Pamacs)

Pama­csot (pol­gá­ri nevén: Har­git­tai Lász­lót) még a 2000-es évek ele­jé­ről isme­rem, egy­szer még dol­goz­tam is vele. Nagy tudá­sú, pör­gős, min­dig tett­re kész ember­ként emlék­szem rá. Ebben a beszél­ge­tés­ben az is kide­rül, hogy bár a vágó isme­ri talán a leg­ap­róbb rész­le­te­i­ben a készü­lő alko­tást (tech­ni­kai és tar­tal­mi érte­lem­ben is), még így is nagy hatás­sal tud len­ni rá a mű üze­ne­te. A beszél­ge­tés apro­pó­ját Pig­nicz­ky Réka: Haza­té­rés – Egy sza­bad­ság­har­cos tör­té­ne­te című doku­men­tum­film­je adta, de szó van ben­ne sok más Pamacs által vágott film­ről is, sőt meg­tud­hat­juk, hogy miért érde­mes az IMDB-n a bece­ne­vün­ket is fel­tün­tet­ni.

Czakó Judit

Cza­kó Judi­tot nem isme­rem sze­mé­lye­sen, azon­ban a beszél­ge­tés ele­jén szó­ba kerü­lő, az egy­ko­ri Pesty Feke­te Doboz­nál dol­go­zó bará­tai közül soka­kat igen. Ez a beszél­ge­tés azért is érde­kes, mert jól rávi­lá­gít a kor­osz­tá­lyunk „peché­re”: mivel a ’90-es évek köze­pén-végén az SZFE kívül itt­hon nem volt moz­gó­ké­pes fel­ső­ok­ta­tás, így aki ezen a terü­le­ten akart tanul­ni, az vagy pró­bál­ko­zott beke­rül­ni a két éven­te indí­tott kép­zé­sek­re (ami akko­ri­ban szin­te lehe­tet­len volt), vagy elin­dult a saját útján, és a auto­di­dak­ta módon igye­ke­zett a tehet­sé­gét kama­toz­tat­ni. Juci ez utób­bi utat jár­ta be nagy siker­rel, hiszen ma már a MOME ani­má­ció sza­kán vágást tanít amel­lett, hogy remek fil­me­ket, soro­za­to­kat vág (pél­dá­ul: Liza, a róka­tün­dér, Terá­pia). A beszél­ge­tés témái: Isz­ka uta­zá­sa, Final Cut – Höl­gye­im és Ura­im.

A elő­adás­so­ro­zat veze­tő­jé­vel, Mik­lós Mari­val készült inter­jú itt olvas­ha­tó:

Ami­ért meg­éri vágó­nak len­ni – beszél­ge­tés Mik­lós Mari­val

Hozzászólás írása

Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Minden cikk

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás