Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Klasszikus magyar filmek ingyen nézhetők

K
*** frissítés ***
A Filmarchívum január 22-ig meghosszabbította a filmek elérhetőségét.

Már rengeteg híroldal lehozta, de hátha valaki véletlenül csak itt fut bele az infóba:

A Magyar Nem­ze­ti Film­ar­chí­vum 2017. decem­ber 22. és 2018. janu­ár 12. janu­ár 22. között ingye­ne­sen meg­te­kint­he­tő­vé tett 60 fon­tos magyar fil­met az archí­vum Vimeo csa­tor­ná­ján. Egy rövid kivo­nat a hiva­ta­los köz­le­mény­ből:

A válo­ga­tás­ba fel­újí­tott klasszi­ku­sok mel­lett rit­kán vagy soha nem lát­ha­tó külön­le­ges­sé­gek is beke­rül­tek. Az össze­ál­lí­tás leg­ré­geb­bi film­jei a Lumiè­re test­vé­rek által Buda­pes­ten készí­tett ősfilm­jei, a leg­újab­bak a digi­tá­lis res­ta­u­rá­lás­hoz kap­cso­ló­dó idén készült werk­fil­mek és inter­júk, ame­lyek a film­fel­újí­tás 21. szá­za­di mód­sze­re­i­be és szak­mai hát­te­ré­be enged­nek bepil­lan­tást. Lát­ha­tók olyan hiá­nyo­san fenn­ma­radt régi magyar fil­mek is, ame­lyek épp emi­att nem kerül­het­nek soha tévé­kép­er­nyő­re. A válo­ga­tás külön figyel­met szen­tel a kül­föl­dön világ­hí­rű­vé vált magyar fil­me­sek (Ker­tész Mihály, Kor­da Sán­dor, Tóth End­re, Rad­vá­nyi Géza) Magyar­or­szá­gon készült alko­tá­sa­i­nak.

Az anyag fon­tos­sá­gát az adja, hogy a játék­fil­mek mind­egyi­ke, és a rövid­fil­mek túl­nyo­mó része is vég­re HD fel­bon­tás­ban és minő­ség­ben(!) lát­ha­tó. A magyar film­kincs res­ta­u­rá­lá­sa 2009 óta zaj­lik folya­ma­to­san (így jön­nek lét­re a lehe­tő­sé­gek­hez képest kivá­ló minő­sé­gű digi­tá­lis kópi­ák), azon­ban e vál­to­za­tok pri­vát meg­te­kin­té­sé­re eddig alig-alig volt lehe­tő­ség. Köz­for­ga­lom­ba csak DVD (tehát SD fel­bon­tá­sú) kiad­vány­ként kerül­tek. Csak remény­ked­ni tudok, hogy a Magyar Tele­ví­zió az M3 csa­tor­nán újra­játsz­va már eze­ket a fel­újí­tott HD ver­zi­ó­kat tet­te adás­ba. A ked­venc film­je­i­met itt belin­ke­lem (aztán janu­ár 12. után fris­sí­tem a cik­ket az IMDB lin­kek­kel).

Szamárköhögés (Gárdos Péter, 1986)

Megáll az idő (Gothár Péter, 1981)

Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán, 1976)

Utószezon (Fábri Zoltán, 1966)

Hozzászólás írása

Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Minden cikk

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás