Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Névjegy – impresszum

Bogdán Attila

Magamról

Bog­dán Atti­la vagyok. Húsz éve dol­go­zom a moz­gó­ké­pes / tele­ví­zi­ós ipar­ban. 2015-ben elha­tá­roz­tam, hogy amit addig auto­di­dak­ta módon a mun­ká­ban meg­ta­nul­tam, azt isko­lai kere­tek között is meg­erő­sí­tem, kibő­ví­tem. Így kerül­tem az akko­ri BKF (ma Buda­pes­ti Met­ro­po­li­tan Egye­tem) Moz­gó­kép­kul­tú­ra és Média­is­me­ret alap­sza­ká­ra, ahol a moz­gó­kép­ké­szí­tés a tan­anyag és ha min­den jól megy, 2018 nya­rán vég­zek.

Önismereti lecke

Az első egye­te­mi óra után tel­je­sen össze­om­lott a saját magam­ról alko­tott kép. Rá kel­lett döb­ben­nem, hogy itt a rutin és az évek tapasz­ta­la­ta közel sem ele­gen­dő a bol­do­gu­lás­hoz. Taná­ra­ink időn­ként nyers, de min­den­kép­pen indo­kolt kri­ti­kái, az osz­tály­tár­sa­im között meg­is­mert iga­zán tehet­sé­ges fia­ta­lok köze­ge adta (és adja a mai napig) a moti­vá­ci­ót, hogy fej­lesszem magam. Nem csak szak­ma­i­lag, hanem az önis­me­ret terén is.

Mozgóképkészítés alapfokon

A web­ol­dal fő témá­ja a moz­gó­kép­ké­szí­tés. Az oldal lét­re­ho­zá­sá­val az a célom, hogy elmé­le­ti és gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­ta­i­mat meg­osszam a film­ké­szí­tés iránt érdek­lő­dők­kel. Az írá­sok tar­tal­ma nem tan­anyag, nem abszo­lút igaz­ság, csu­pán a saját élmé­nye­i­met és a meg­szer­zett isme­re­te­i­met írom le. Emlé­kez­te­tő­ül önma­gam­nak, és segít­ség­kép­pen azok­nak, akik még csak dédel­ge­tik a fil­mes ambí­ci­ó­i­kat.

Mint­hogy az isko­lá­ba viszony­lag sok gya­kor­la­ti tapasz­ta­lat­tal érkez­tem, nagyon sok tech­ni­kai, kivi­te­le­zé­si szem­pont ismert volt szá­mom­ra. Ugyan­ak­kor a moz­gó­kép­ké­szí­tés elmé­le­ti és kre­a­tív isme­ret­anya­ga szám­ta­lan újdon­sá­got hor­do­zott. Érde­kes és izgal­mas volt lát­ni, aho­gyan a nálam jóval fia­ta­lab­bak (tehát keve­sebb tapasz­ta­lat­tal bírók) fél­év­ről fél­év­re fej­lőd­tek mind tudás­ban, mind elhi­va­tott­ság­ban. Nekik még nin­cse­nek berög­zült szo­ká­sa­ik, elkép­ze­lé­se­ik, ezért sok­kal bát­rab­ban, kre­a­tí­vab­ban áll­nak hoz­zá egy-egy fel­adat­hoz. Arra biz­ta­tom az olva­sót, hogy mer­jen lazán, de azért kel­lő körül­te­kin­tés­sel fil­me­ket alkot­ni, ne vegyék el a ked­vét az eset­le­ges kudar­cok, de emel­lett a sike­re­ket is fogad­ja önmér­sék­let­tel.

Egy jó fil­men keresz­tül szin­te min­dig meg­is­mer­he­tő a készí­tő­je sze­mé­lyi­sé­ge, és ehhez az kell, hogy tisz­tá­ban legyünk önma­gunk­kal, a képes­sé­ge­ink­kel és a hiá­nyos­sá­ga­ink­kal. Bon­ta­koz­tas­suk ki önma­gunk, hogy hatá­so­san mesél­hes­sünk a világ­ról a saját szem­szö­günk­ből!

Filmkészítői attitűd

Az egye­te­mi tanul­má­nya­im leg­fon­to­sabb tanul­sá­ga, hogy a film­ké­szí­tés nem más, mint illú­zió­kel­tés. Min­dent ennek a cél­nak kell alá­vet­ni. Ezért kell töre­ked­ni a helyes dra­ma­tur­gi­á­ra, a lát­vány hite­les­sé­gé­re, a tech­ni­ka töké­le­tes­sé­gé­re. Bár­mi­lyen hiba kizök­kent­he­ti a nézőt, ezál­tal elveszt­he­ti az illú­zi­ót, kike­rül­het a mesé­ből. A fel­té­te­les mód azért indo­kolt, mert abszo­lút töké­le­tes fil­met való­szí­nű­leg nem lehet alkot­ni. A fel­so­rolt szem­pon­tok kiegé­szí­tik egy­mást. Egy jól meg­írt mese lehet olyan erős, ami a nézőt átlen­dí­ti az apróbb tech­ni­kai hiá­nyos­sá­go­kon. És egy lenyű­gö­ző lát­vá­nyú film is lehet annyi­ra hatá­sos, hogy a kisebb dra­ma­tur­gi­ai buk­fen­cek­kel szem­ben elné­ző­ek vagyunk. Meg kell talál­ni az egyen­súlyt, töre­ked­ni kell a lehe­tő leg­jobb meg­ol­dá­sok­ra, de azt nem sza­bad elfe­lej­te­ni, hogy a film csak mese, amit igen­is sza­bad rosszul elmon­da­ni. Mert csak a hibák­ból tanul­hat­juk meg, hogyan kell jól mesél­ni.

Nyilatkozat

Az ldi.hu web­ol­dal fenn­tar­tó­ja Bog­dán Atti­la. Az oldal non­pro­fit jel­le­gű, az itt talál­ha­tó infor­má­ci­ók isme­ret­ter­jesz­té­si célt szol­gál­nak. Az eset­le­ge­sen elő­for­du­ló hibák­ból, téve­dé­sek­ből ere­dő káro­kért nem vál­la­lok fele­lős­sé­get. Ugyan­ak­kor a hibák kul­tu­rált for­má­ban tör­té­nő jel­zé­se ese­tén, a saját magam és az olva­sók érde­ké­ben is part­ner vagyok azok kor­ri­gá­lá­sá­ban.

Az olda­lon talál­ha­tó min­den szö­ve­ges, álló- vagy moz­gó­ké­pes tar­ta­lom, – kivé­ve, ahol ezt külön nem jelez­tem – a saját szel­le­mi tulaj­do­nom. Az olda­lon pub­li­kált saját tar­tal­mak­ra a Cre­a­tive Com­mons Att­ri­bu­ti­on-Non­Com­mer­ci­al 4.0 Inter­na­ti­o­nal irány­el­vei vonat­koz­nak: nem haszon­szer­zé­si cél­lal meg­oszt­ha­tó­ak és adap­tál­ha­tó­ak, az ere­de­ti for­rás meg­je­lö­lé­se mel­lett.

A har­ma­dik fél­től szár­ma­zó tar­tal­mak­ra vonat­ko­zó­an törek­szem rá, hogy az ere­de­ti for­rást hite­le­sen meg­je­löl­jem. Ha pon­tat­lan len­ne a for­rás­meg­je­lö­lés, a prob­lé­ma a Kap­cso­lat­fel­vé­tel olda­lon keresz­tül jelez­he­tő.

A szö­ve­gek­ben sze­rep­lő állí­tá­sa­i­mat olvas­má­nya­im­ra, mes­te­re­im­től, szak­ér­tő isme­rő­se­im­től hal­lot­tak­ra, és első­sor­ban saját tapasz­ta­la­ta­im­ra ala­po­zom. Ha vala­hol hibá­zok, buta­sá­got írok, és erre bár­ki fel­hív­ja a figyel­me­met, kész vagyok vál­toz­tat­ni az állás­pon­to­mon. Nyi­tott vagyok a vitá­ra, mert úgy gon­do­lom, így lehet a leg­töb­bet tanul­ni.

Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Minden cikk

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás