Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Rövidfilm válogatás #01

R

Már emlí­tet­tem, hogy az egye­te­men sze­ren­csé­re sok tehet­sé­ges fia­talt ismer­tem meg, akik mun­ká­i­ból sokat lehet tanul­ni. Most tőlük muta­tok pár pub­li­kus rövid­film alko­tást. A meg­idé­zett alko­tók: Hahn Ger­gő, Laky Dóra, Bács­kai Bálint, Kacsán Dáni­el, Ofner Ger­gely, Bel­ső Mar­cell, Simics Balázs.

Válogatás

Hahn Gergő – Presztízs

Hahn Ger­gő álta­lam ismert film­jei víg­já­té­ki ele­mek­ben bővel­ke­dő alko­tá­sok, melyek­nek java­részt ő a fősze­rep­lő­je is. Film­je­i­nek Woody Alle­né­re emlé­kez­te­tő vilá­gá­ban több­nyi­re egy kis­em­ber hét­köz­na­pi prob­lé­mák­kal való komi­kus küz­del­me áll a közép­pont­ban, amit Ger­gő remek dra­ma­tur­gi­á­val, kitű­nő rit­mus­ér­zék­kel fogal­maz meg.

Aján­lom még Ger­gő­től: ASFC’16 – HONOURABLE MENTION: „Boys”

Laky Dóra – Levél

Laky Dóra film­jei min­den rész­le­tük­ben ala­po­san meg­ter­ve­zett, jól meg­fon­tolt alko­tá­sok.  Érde­kes lát­ni, aho­gyan egy-egy ötlet­pre­zen­tá­ci­ón kivi­lág­lik, hogy milyen sokat vívó­dik az adott fel­adat­hoz leg­in­kább meg­fe­le­lő kife­je­ző­esz­kö­zök meg­ta­lá­lá­sán. A „Levél” azért is érde­kes, mert ő oldot­ta meg a leg­frap­pán­sab­ban, a leg­in­kább fil­me­sen azt a fel­ada­tot, ami leg­töb­bünk­nek komoly fej­fá­jást oko­zott.

Aján­lom még Dóri­tól: Az év ellen­őre

Bácskai Bálint – Munka

Bács­kai Bálint sze­mé­lye a leg­jobb pél­da arra, hogy kel­lő aka­rat­erő­vel, lel­ke­se­dés­sel és kitar­tás­sal rövid idő alatt (1–2 év) milyen sokat lehet fej­lőd­ni. A „Mun­ka” készí­té­sé­ben segí­tet­tem neki, és leesett az állam, hogy még egy egy­sze­rű­nek tűnő fel­adat­nál is elő­re kita­lált min­dent, és nagyon pon­to­san tud­ta, hogy mit hogyan kell fel­ven­nie ahhoz, hogy azt lás­sa, amit elkép­zelt.

Aján­lom még Bálint­tól: When you’re strange

Kacsán Dániel – Ördögmalom

Kacsán Dáni­el (Dani) film­jei több­nyi­re filo­zo­fi­kus jel­le­gű, asszo­ci­a­tív alko­tá­sok. Erős­sé­gük a gaz­dag lát­vány, a szép kom­po­zí­ci­ók, sok­ré­te­gű jelen­tés­tar­ta­lom, és az eze­ket időn­ként pro­fán abszur­di­tás­sal meg­fe­je­lő dra­ma­tur­gi­ai for­du­la­tok.

Aján­lom még Dani­tól a Víz­vo­nal című film­jét.

Ofner Gergely – Testharc

Ofner Ger­gely mun­ká­i­val igen­csak kitűnt az átlag­ból, ugyan­is egé­szen más stí­lu­sú fil­me­ket alko­tott, mint a több­ség. Hamar tuda­to­sult ben­ne, hogy ő más­kép­pen sze­ret­ne mesél­ni a moz­gó­kép­pel, mint a METU-ra jel­lem­ző fik­ci­ós / játék­fil­mes vonal, ezért inkább a MOME-n foly­tat­ta tanul­má­nya­it. Ez a dön­tés külö­nö­sen becsü­len­dő, és komoly önis­me­ret­ről tesz tanú­bi­zony­sá­got.

Aján­lom még Ger­gely­től: The body is a temp­le but I’m agnos­tic

Belső Marcell – Az élmunkás

Bel­ső Mar­cell film­jei a leg­in­kább játék­fil­mes hatá­sú­ak. Köz­meg­egye­zés sze­rint ő írja a leg­jobb dia­ló­go­kat, a leg­for­du­la­to­sabb tör­té­ne­te­ket az osz­tály­ban, és a film­je­it is pro­fesszi­o­ná­lis hoz­zá­ál­lás­sal készí­ti. „Az élmun­kás” című alko­tás igen jó pél­da erre.

Aján­lom még Mar­cell­től a Sze­re­lem című film­jét.

Simics Balázs – Balhé

Simics Balázs szen­ve­dé­lyes kép­al­ko­tó és moz­gó­ké­pes mesé­lő. Mind­ezt arra ala­po­zom, hogy film­je­i­ben nem csak mint sze­rep­lő jele­nik meg, hanem az álta­la meg­for­mált karak­ter maga a Hős. A saját vágyai vagy épp kül­ső ténye­zők ejtik rabul, ám ez a sze­re­tet­re­mél­tó figu­ra vala­mi­lyen egy­sze­rű, komi­kus módon min­dig sike­re­sen kisza­ba­dul. Az exhi­bi­ci­o­niz­mus­nak az a faj­tá­ja ez, ami épp nem az önmu­to­ga­tás­ról, hanem az átélés­ről, az átlé­nye­gü­lés­ről szól, és ez az egyik leg­fon­to­sabb film­ké­szí­tői atti­tűd.

Aján­lom még Balázs­tól a Kép című fil­met.

Konklúzió

Ter­mé­sze­te­sen a fel­so­rol­ta­kon kívül is van­nak még tehet­sé­ges alko­tók a METU hall­ga­tói között, azon­ban az ő film­je­ik nem pub­li­ku­sak, ezért nem kerül­tek be ebbe a válo­ga­tás­ba.

Remé­lem, hogy ezek a fia­tal alko­tók szer­ves része­i­vé vál­nak a hazai (és nem­zet­kö­zi) moz­gó­kép­mű­vé­szet­nek. Érde­mes figye­lem­mel kísér­ni a pálya­fu­tá­su­kat!

 

 

Hozzászólás írása

Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Minden cikk

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás