Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Unalom vagy valami más (filmetűd)

U
Ez a kis­film 2015 őszén készült a Buda­pes­ti Met­ro­po­li­tan Egye­tem Moz­gó­kép­kul­tú­ra és Média­is­me­ret alap­sza­kán, a Moz­gó­kép­tech­ni­ka 1. tárgy vizs­gá­já­ra. A téma­ve­ze­tő tanár B. Mar­ton Fri­gyes volt.

A feladat

Moz­gó­kép­tech­ni­ka tárgy­ból fél­éves fel­adat­ként egy tet­sző­le­ges témá­jú asszo­ci­a­tív etű­döt kel­lett készí­te­nünk. A fel­ké­szü­lés­ben Huszár­ik Zol­tán Elé­gia című 1965-ös film­je volt segít­sé­günk­re (You­Tu­be link: https://www.youtube.com/watch?v=NFxEu0CZrTY). A fel­adat cél­ja az volt, hogy a fél­év során meg­ta­nult kép­al­ko­tó tech­ni­kák­kal igye­kez­zünk minél érde­ke­sebb módon kife­jez­ni a gon­do­la­ta­in­kat, érzé­se­in­ket.

Fejlesztés

A téma meg­ta­lá­lá­sá­ban Kol­lár-Kle­mencz Lász­ló aláb­bi gon­do­la­ta segí­tett:

Unat­koz­ni is vala­mi után lehet csak, ami nem unal­mas.

Meg­ír­tam a szi­nop­szist: „A film­ben az una­lom érzé­sét sze­ret­ném meg­fo­gal­maz­ni. Szá­mom­ra az unat­ko­zás azt a cél­ta­lan tevé­keny­sé­get jelen­ti, ami­kor lus­ta­ság­ból kép­te­len vagyok eldön­te­ni mit is csi­nál­jak. Üres gon­do­la­tok, haszon­ta­lan pót­cse­lek­vé­sek, vissza-vissza­té­rő befe­je­zet­len ötlet­csí­rák, vára­ko­zás vala­mi­re, ami kizök­kent ebből álla­pot­ból.”

Aztán egy ember­kí­sér­le­tet végez­tem maga­mon: szán­dé­ko­san unat­koz­tam pár órán keresz­tül és meg­fi­gyel­tem, mi min­dent csi­ná­lok ilyen­kor. Ezek­hez az cse­lek­vé­sek­hez és érzé­sek­hez pró­bál­tam képe­ket tár­sí­ta­ni. A terv így nézett ki:

Indítókép: Nagyon gyors, szinte értelmezhetetlen képsor egy féktelen buliról. Érthetetlen zaj. A képsor végén
éles csend.
1. Lassan csöpögő csap közeli. - Ennek az ismétlődő hangja adja a film ritmusát.
2. Teljes képet kitöltő szürke fal.
3. Felső kistotál: egy ember hanyatt fekszik, keze a feje alatt.
4. Rózsafüzér makró, mormogásszerű ima ( “Szabadíts meg a gonosztól…” ).
5. Kistotál, ember a WC-n ül, kezével letekeri/húzza a papírt.
6. Közeliben ahogy a letekert papír kupacban gyűlik a földön.
7. Közeliben tévé távvezérlő gombjának megnyomása, a csatoraváltásnál lévő képzaj hangjával vágva.
8. Tömbház ablaksor. Redőnyhúzás hangja.
9. Gördülő autókerekek közeli.
10. Homokba egymásba logó köröket, hurkokat rajzoló bot.
11. Kistotálban lábrázás.
12. Játszótéri rugós hintaló üresen mozog.
13. Yoyozás képe alulról.
14. Cigarettaszívás közeli.
15. Hamu lassított képen lehullik az ember két lába közt lévő csikkupacra.
16. Közeliben az ember lehunyja a szemét.
17. Képzaj.
18. Makró: Telefon lassan villogó LED-je.
19. Kézközeli: az ember a szemben lévő kézujjait egymás után ritmikusan összeilleszti.
20. Közeliben: asztalon oldalt fekvő arc, egy tollal spirál alakban rajzol.
21. Makró: lemezjátszó tűje a korong kifutóján… a tipikus kattogó hang képen kívül ismétlődik.
22. A hanyatt fekvő ember összekulcsolja a kezét a mellkasán.
23. Könyv sorai makróban, lapozás, oda-vissza játszva
összeúsztatva.
24. Képzaj.
25. Zongorabillentyűzet közeli: egy ujj egy hangot üt le. A hang ismétlődve képen kívül folytatódik.
26. Óramutatók gyorsított mozgása.
27. Ember a tenyerébe hajtja az arcát.
28. Szuperközeliben: plasztikkártya húzás a borostán.
29. Közeliben: egy üvegbe folyadék áramlik.
30. Óra másodpercmutató lép egyet.
31. Arcközeli, az ember hirtelen kinyitja a szemét. Az ismétlődő hangok véget érnek, az utolsó a csöpögő hang hosszan zeng.
32. Zárókép: felső kistotálban az ember hanyatt fekszik (mint a harmadik képen) és bepisil.

Előkészítés, forgatás, utómunka

A ter­ve­zett kép­sor­ból lát­szik, hogy sok köze­lit sze­ret­tem vol­na fel­ven­ni. Akko­ri­ban volt lehe­tő­sé­gem egy tel­je­sen feke­te hát­te­rű műte­rem­ben dol­goz­ni, ezért min­dent oda ter­vez­tem. Vol­tak spot­lám­pák, amik­kel ki tud­tam emel­ni a szá­mom­ra lénye­ges rész­le­te­ket, a hát­tér pedig sötét­be bukott. Össze­szed­tem az összes szük­sé­ges kel­lé­ket. A leg­na­gyobb nehéz­sé­get a fősze­rep­lő meg­ta­lá­lá­sa jelen­tet­te, mivel az utol­só képen be kel­lett vol­na pisil­ni, és ezt sen­ki sem vál­lal­ta. Isme­rő­se­im­mel közö­sen kísér­le­tez­ve rájöt­tünk, hogy gra­fi­kai utó­mun­ká­val ugyan­olyan, ha nem jobb ered­ményt lehet elér­ni.

A for­ga­tás két napig tar­tott. Az elsőn azo­kat a képe­ket rög­zí­tet­tük, ami­hez a sze­rep­lő is kel­lett. A máso­di­kon pedig a moz­gó tár­gyak­kal kap­cso­la­tos továb­bi képek let­tek fel­vé­ve. A terv­ben sze­rep­lő első képet (fék­te­len buli) idő hiá­nyá­ban végül nem vet­tem fel. Vol­tak más elté­ré­sek is a terv­hez képest, de a szép­sé­gét épp az adja ennek a mun­ká­nak, hogy  min­dig lehet és kell vala­me­lyest imp­ro­vi­zál­ni, alkal­maz­kod­ni a lehe­tő­sé­gek­hez.

Az utó­mun­ka (vágás, gra­fi­ka, hang­ef­fek­tek) pár óra alatt meg­volt. A nagyon rész­le­tes terv­nek köszön­he­tő­en a képe­ket csak egy­más után kel­lett rak­ni. A vágás / hang­ef­fek­te­zés Ado­be Pre­mi­e­re-ben, a bepi­si­lés gra­fi­kai effekt­je After Effects-ben készült.

Utóélet

Az első egye­te­mi fél­év­ben nagyon sok olyan óránk volt, ami­kor egy­más mun­ká­ját kel­lett érté­kel­nünk, kri­ti­zál­nunk. Ennek az volt a sze­re­pe, hogy meg­ta­nul­junk kér­dez­ni, szak­ma­i­lag rele­ván­san érvel­ni, továb­bá meg­ta­nul­juk meg­ér­te­ni és elfo­gad­ni a mun­kán­kat ért meg­jegy­zé­se­ket. Épp ezért a vizs­ga­ve­tí­tés élmény­szám­ba ment, hiszen körül­be­lül 30 film­etű­döt néz­tünk meg a nap során, és a végén egy­más mun­ká­it kel­lett ano­nim módon rang­so­rol­nunk.

Köszönet Ficze Zoltánnak, akinek segítsége nélkül ez a projekt nem valósulhatott volna meg!

Hozzászólás írása

Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Minden cikk

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás